Sieć IQ Brandenburgia

Celem działalności sieci IQ Brandenburgia jest poprawa integracji dorosłych migrantów na rynku pracy w kraju związkowym Brandenburgia. W tym celu obecnie współpracuje ze sobą 16 podprojektów, mających zróżnicowane zadania i grupy docelowe.

Działania naszej sieci koncentrują się na następujących zagadnieniach:

  • Doradztwo w kwestiach związanych z uznaniem kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą oraz ofert podnoszenia kwalifikacji
  • Działania podnoszące kwalifikacje dla osób z kwalifikacjami zawodowymi uzyskanymi za granicą oraz potwierdzenie kompetencji zawodowych
  • Wspieranie otwartości międzykulturowej w instytucjach rynku pracy oraz międzykulturowych kompetencji konsultantów
  • Podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorstw ze środowisk migracyjnych
  • Doskonalenia zawodowe dla propagatorów w sektorze opieki społecznej dla migrantów
  • Uczciwa Integracja w Brandenburgii (doradztwo w zakresie prawa pracy dla uchodźców i osób spoza obszaru UE)
  • Centrum informacyjne dla specjalistów ze środowisk migracyjnych

Sieć IQ Brandenburgia jest częścią ogólnokrajowego projektu „Integracja przez podnoszenie kwalifikacji (IQ)”, wspieranego przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Partnerem w realizacji projektu jest Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) oraz Federalna Agencja Pracy (BA).

Kontakt:

Koordinierungsstelle

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg
Referat Arbeitsförderung und Fachkräfte
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam

Franziska Lohse (Projektleitung)
Tel.: (0331) 866-1976
Fax: (0331) 866-1908
E-Mail: franziska.lohse(at)mwae.brandenburg(dot)de

Lena Haselhorst (Stellvertretende Projektleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Begleitung der Informationszentren für Fachkräfteeinwanderung) - in Mutterschutz/Elternzeit
Tel.: (0331) 866-1974
E-Mail: lena.haselhorst(at)mwae.brandenburg(dot)de

N.N. (Finanzcontrolling)
Tel.: N.N.
E-Mail: N.N.

Jacob Seyffert (Öffentlichkeitsarbeit, Begleitung der Anerkennungsberatungsstellen und Faire Integration)
Tel.: (0331) 866-1910
E-Mail: jacob.seyffert(at)mwae.brandenburg(dot)de 

Kathleen Schäffer (Begleitung der Qualifizierungsprojekte, Finanzen)
Tel.: (0331) 866-1978
E-Mail: kathleen.schaeffer(at)mwae.brandenburg(dot)de

Martin Woithe (Begleitung der Qualifizierungsprojekte, Finanzen)
Tel.: (0331) 866-1979
E-Mail: martin.woithe(at)mwae.brandenburg(dot)de

N.N (Qualitätssicherung, Begleitung der TP Interkulturelle Öffnung, Migrantenökonomie, Fortbildungen zum Arbeitsmarkt für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren)

Kerstina Grunow (Bewilligung, Verwendungsnachweisprüfung/ Finanzen)
Tel.: (0355) 49917 115
E-Mail: kerstina.grunow(at)mwae.brandenburg(dot)de

Wir möchten uns weiter verbessern und freuen uns über Ihr Feedback!

Schreiben Sie uns unter iq-brandenburg(at)mwae.brandenburg(dot)de oder auf Facebook.

 

IQ Netzwerk Brandenburg auf Facebook:

www.facebook.com/IQNetzwerkBrandenburg/

Program wsparcia IQ

W 2019 r. mieszkało w Niemczech około 21,2 miliona ludzi ze środowisk migracyjnych. To stanowi 26,0% całego społeczeństwa.
Wiele czynników składa się na fakt, że osoby ze środowisk migracyjnych dwa razy częściej są dotknięte bezrobociem niż osoby spoza tego środowiska. W ubiegłych latach Niemcy odnotowały wzrost liczby imigrantów – w szczególności z krajów UE oraz różnych regionów świata objętych kryzysem. Wiele osób migrujących do Niemiec posiada dyplomy kwalifikacji zawodowych lub inne cenne kwalifikacje, które często nie są tutaj uznawane. Jednocześnie Niemcy coraz bardziej odczuwają braki specjalistów.

Cel programu wsparcia „Integracja przez podnoszenie kwalifikacji (IQ)”

W tym kontekście należy uaktywnić wszelki potencjał, w szczególności osób ze środowisk migracyjnych. Program wsparcia „Integracja przez podnoszenie kwalifikacji (IQ)” pracuje od 2005 roku nad realizacją celu związanego z poprawą szans osób ze środowisk migracyjnych na rynku pracy. W interesie wszystkich jest, aby dyplomy kwalifikacji zawodowych uzyskane za granicą – bez względu na status pobytu – prowadziły częściej do zatrudniania w adekwatnym zawodzie.

Często nie bierze się pod uwagę osób ze środowisk migracyjnych. Skierowanie większej uwagi na potencjał nowo przybyłych mieszkańców i zlikwidowanie dyskryminacji jest ważne nie tylko dla zróżnicowanego społeczeństwa, ale i pomyślnej integracji osób ze środowisk migracyjnych na rynku pracy. Dlatego też priorytetem programu wsparcia IQ w dalszym ciągu jest budowanie i ugruntowanie interkulturowych kompetencji wśród uczestników rynku pracy.

We wszystkich 16 krajach związkowych z około 380 podprojektami aktywny program wsparcia IQ okazał się w ostatnich latach ważnym punktem dla nowo przybyłych mieszkańców i uchodźców, którzy dążą do integracji na rynku pracy. Program jest finansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Partnerem w realizacji projektu jest Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) oraz Federalna Agencja Pracy (BA).

W cyklu finansowania na okres 2019-2022 do ustalonych zadań doszedł nowy priorytet działań: budowa i rozbudowa regionalnej sieci specjalistów. Dzięki temu, obydwa cele rządu federalnego: lepsze wykorzystanie potencjału osób zamieszkałych w Niemczech z kwalifikacjami zawodowymi zdobytymi za granicą i umożliwienie większego napływu specjalistów, są realizowane w zrównoważony sposób.
Program wsparcia obejmuje łącznie cztery priorytety:

Doradztwo uznaniowe

Poprzez doradztwo uznaniowe program wsparcia IQ pomaga osobom z kwalifikacjami zawodowymi uzyskanymi za granicą w integracji na niemieckim rynku pracy. Najważniejsze jest uznanie zagranicznych dyplomów kwalifikacji zawodowych. Około 100 punktów doradztwa IQ wspiera poszukujących porad związanych z postępowaniem uznaniowym i informuje o odpowiednich kursach dopasowujących kwalifikacje lub środkach wyrównawczych. Wraz z nową linią programową „Uczciwa integracja” powstały we wszystkich krajach związkowych punkty doradztwa, doradzające i wspierające uchodźców w kwestiach związanych z prawem socjalnym i prawem pracy.

Działania podnoszące kwalifikacje zawodowe w ramach ustawy uznaniowej

Podprojekty należące do drugiego priorytetu programu wsparcia IQ oferują środki adaptacyjne, wspierające pełne uznanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych. Niezbędne kwalifikacje zawodowe wymagane do pełnego zrównoważenia w zawodach regulowanych mogą być wyrównane poprzez działania podnoszące kwalifikacje. Ponadto osobom z wyższym wykształceniem w kierunku zawodów nieregulowanych oferowane są działania pomostowe w celu uzyskania zatrudnienia odpowiadającego kwalifikacjom zawodowym.

Rozwój kompetencji interkulturowych głównych uczestników rynku pracy

Trzeci priorytet programu wsparcia IQ obejmuje ofertę szkoleń i doradztwa w zakresie rozwoju kompetencji interkulturowych w agencjach i urzędach pracy, samorządach lokalnych, sektorze MŚP oraz ich zrzeszeniach. Celem jest uwrażliwienie interkulturowe, uruchamianie procesu otwarcia na wiele kultur oraz likwidacja dyskryminacji.

Regionalne sieci specjalistów – imigracja

Czwarty priorytet pomaga od 2019 roku istniejącym sieciom w znalezieniu kadry specjalistów poprzez badanie ukierunkowane na określoną grupę docelową oraz poprzez łączenie istniejących inicjatyw z podmiotami w dziedzinie zapewnienia specjalistów. Należy wprowadzić opracowane na szczeblu regionalnym i lokalnym koncepcje dla zapewnienia kadry specjalistów oraz spowodować lepsze powiązanie ofert integracji na rynku pracy i społecznej nowo przybyłych osób.

Struktura programu wsparcia IQ

Głównym zadaniem 16 sieci poszczególnych krajów związkowych jest wdrożenie programu wsparcia w danym regionie. Programy są koordynowane przez jednostki danego landu i obejmują kolejne podprojekty operacyjne. Oferują one i realizują kompleksowe doradztwo w zakresie uznania dyplomu i kwalifikacji zawodowych dla osób poszukujących porady z kwalifikacjami zawodowymi uzyskanymi za granicą. Ponadto podejmują działania w zakresie usług dla uczestników rynku pracy poprzez uwrażliwienie na specyficzne potrzeby migrantów, udzielając informacji i porad oraz organizując szkolenia oraz poprzez przekazywanie praktycznej wiedzy.

Oprócz sieci krajowych istnieje pięć punktów specjalistycznych IQ, które opracowują tematy związane z migracją w skali całych Niemiec. Zajmują się one doradztwem zawodowym i asystą dla sieci poszczególnych krajów związkowych. Opracowują działania podnoszące kwalifikacje, instrumenty oraz zalecenia dotyczące działań mających na celu integrację zawodową osób ze środowisk migracyjnych. Ponadto ponoszą odpowiedzialność za ugruntowane doradztwo dla podmiotów decyzyjnych w sferze polityki, gospodarki oraz administracji. Może to obejmować opracowanie koncepcji standardów jakościowych, kursów podnoszących kwalifikacje oraz materiałów szkoleniowych lub upowszechnianie wiedzy naukowej.

Koordinierungsstelle

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg
Referat Arbeitsförderung und Fachkräfte
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam

Franziska Lohse (Projektleitung)
Tel.: (0331) 866-1976
Fax: (0331) 866-1908
E-Mail: franziska.lohse(at)mwae.brandenburg(dot)de

Lena Haselhorst (Stellvertretende Projektleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Begleitung der Informationszentren für Fachkräfteeinwanderung) - in Mutterschutz/Elternzeit
Tel.: (0331) 866-1974
E-Mail: lena.haselhorst(at)mwae.brandenburg(dot)de

N.N. (Finanzcontrolling)
Tel.: N.N.
E-Mail: N.N.

Jacob Seyffert (Öffentlichkeitsarbeit, Begleitung der Anerkennungsberatungsstellen und Faire Integration)
Tel.: (0331) 866-1910
E-Mail: jacob.seyffert(at)mwae.brandenburg(dot)de 

Kathleen Schäffer (Begleitung der Qualifizierungsprojekte, Finanzen)
Tel.: (0331) 866-1978
E-Mail: kathleen.schaeffer(at)mwae.brandenburg(dot)de

Martin Woithe (Begleitung der Qualifizierungsprojekte, Finanzen)
Tel.: (0331) 866-1979
E-Mail: martin.woithe(at)mwae.brandenburg(dot)de

N.N (Qualitätssicherung, Begleitung der TP Interkulturelle Öffnung, Migrantenökonomie, Fortbildungen zum Arbeitsmarkt für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren)

Kerstina Grunow (Bewilligung, Verwendungsnachweisprüfung/ Finanzen)
Tel.: (0355) 49917 115
E-Mail: kerstina.grunow(at)mwae.brandenburg(dot)de

Wir möchten uns weiter verbessern und freuen uns über Ihr Feedback!

Schreiben Sie uns unter iq-brandenburg(at)mwae.brandenburg(dot)de oder auf Facebook.

 

IQ Netzwerk Brandenburg auf Facebook:

www.facebook.com/IQNetzwerkBrandenburg/

Abonnieren Sie unseren Newsletter

In Kooperation mit: 
Logo Bundesministerium für Bildung und ForschungLogo Bundesagentur für Arbeit